123 AutomatiseringAlgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden :                                                                       (geldig per 1-1-2024)

 

Prijzen

In al onze voorstellen vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Voor werkplekken, laptops en servers hanteren wij dagprijzen en is er gekeken wat er op dit moment leverbaar is bij onze distributeurs. Dit kan per dag verschillen.

 

Tarieven

Voor werkzaamheden die wij zelf (kunnen) uitvoeren, zijn de tarieven als volgt; Implementatie/Service op basis van nacalculatie à €. 115,- per uur

Indien er (specifieke) expertise ingehuurd moet gaan worden, gelden er andere tarieven. Deze aangepaste tarieven zullen vooraf kenbaar gemaakt worden.

De genoemde bedragen zijn exclusief voorrijkosten.

Voorrijkosten zijn €. 90,- per locatie per dag. (>100km extra kosten van €.0,70 p/km, gerekend vanaf Utrecht). Parkeerkosten, indien van toepassing, worden doorberekend.

Voor werkzaamheden buiten kantoortijden gelden de navolgende toeslagen:

Toeslag uren buiten kantoortijd:              75 %

Weekend toeslag:                                         100 %

Voor incidentmeldingen buiten kantoortijden geldt een starttarief van € 180,-

 

Betaling

Wij leveren apparatuur en diensten op factuur. Betaling binnen 14 dagen na aflevering.

Voor orders boven de €2000,00 excl. BTW, hanteren wij een vooruitbetaling van 50%. Zodra deze betaling ontvangen en verwerkt is, zullen wij de inkooporder plaatsen bij onze distribiteur.

Onderstaande producten/diensten worden per maand (of per kwartaal) gefactureerd en worden geïncasseerd via een automatische incasso.

 • Cloud diensten (o.a. Microsoft365, Backup, etc)
 • Data connectie (xDSL, Glasvezel, etc)
 • VoIP en Mobiele (data) diensten

 

Levertijd

De levertijd gaat altijd in overleg na opdracht.

 

Levering en installatie

De levering en installatie zullen plaatsvinden in onderling overleg.

 

Uittreksel KvK

Bij het plaatsen van de eerste order verzoeken wij u ons een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel te doen toekomen.

 

Geldigheid

Een offerte blijft geldig tot twee weken na dagtekening en/of zolang de voorraad strekt of anders aangegeven in de begeleidende tekst. Voor sommige producten geldt namelijk dagprijzen

 

Aansprakelijkheid / Verzekering

 1. Indien 123AUTOMATISERING B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid van 123AUTOMATISERING B.V. is in alle gevallen per gebeurtenis beperkt tot maximaal de totale factuurwaarde van de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid heeft geleid en met een maximum van 25.000 (vijfentwintig duizend) euro in totaal per jaar.
 3. 123AUTOMATISERING B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van ondeskundig gebruik, of voor het gebruik van de diensten voor doeleinden waarvoor ze niet zijn ontworpen, of voor elk gebruik van de diensten dat redelijkerwijs niet kon worden verwacht.
 4. Daarnaast sluit 123AUTOMATISERING B.V. haar aansprakelijkheid uit in de volgende gevallen:
 5. Het toezeggen en garanderen van rendementen, kostenverlagingen en resultaten.
 6. Indien het netwerk van de klant en of data niet meer toegankelijk en/of bruikbaar is doormiddel van hacken en/of malware, zoals onder andere computervirussen, wormen, trojans, logic bombd, DoS, hoax, etc.
 7. Uitval van of storing in computernetwerken of –systemen (storingsrisico), indien de schade het gevolg is van uitval van of storing in de levering van energie, breedbandverbindingen of mobiele (gsm) aanbieders.
 8. Het niet (tijdelijk) beschikbaar zijn van (online)diensten en/of verbindingen welke geleverd zijn door leveranciers en/of partners van 123AUTOMATISERING B.V. Bijvoorbeeld: KPN, RoutIT, Vodafone, Microsoft, etc.
 9. Het niet of tijdelijk beschikbaar zijn van een snel en stabiel Wi-Fi signaal. Gezien Wi-Fi snel beïnvloed kan worden door alle externe stoorbronnen en/of obstakels, is een constant gegarandeerd signaal niet af te geven. Dit geldt zowel voor indoor- als outdoor (Point-toPoint) oplossingen.
 10. 123AUTOMATISERING B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door een door 123AUTOMATISERING B.V. ingeschakelde derde of een derde die door de klant wordt ingeschakeld.
 11. 123AUTOMATISERING B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, waardevermindering, en kosten die met de uitvoering van de diensten gemoeid zouden zijn geweest indien de opdracht van meet af aan naar behoren zou zijn uitgevoerd.
 12. 123AUTOMATISERING B.V. is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derde namens de klant te aanvaarden.
 13. 123AUTOMATISERING B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatie die door of namens de klant is verstrekt.
 14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 123AUTOMATISERING B.V.
 15. Een vordering tot schadevergoeding dient binnen één (1) maand nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij 123AUTOMATISERING B.V. te zijn ingediend. Het niet indienen van een vordering heeft tot gevolg dat het recht op schadevergoeding vervalt.

 

Wijzigingen

(Prijs)Wijzigingen onder voorbehoud.

 

Contractduur

Alle abonnementen (VoIP, Servicecontract, Internetlijnen, Microsoft 365) hebben een contractduur van 1 jaar of anders aangegeven. Daarna zijn deze maandelijks opzegbaar.

 

Opzeggen

Opzeggen van lopende contracten (VoIP, Servicecontract, Internetlijnen, Microsoft 365) dient schriftelijk gedaan te worden via post of email.